Obchodné podmienky spoločnosti Revolo s.r.o.

Obchodné meno Revolo s.r.o.
Sídlo Studenohorská 34, 841 03 Bratislava
IČO 52 569 993
Štatutárny orgán Ing. Patrik Kuzemka, konateľ spoločnosti
Spoločnosť zapísaná OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 140276/B


1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) a predávajúcim –- spoločnosťou Revolo s. r. o. (ďalej len „Predávajúci“) v oblasti predaja najmä spotrebného tovaru (ďalej len „tovar“).

1.2 Predávajúci prevádzkuje na internetových stránkach www.revolo.sk internetový obchod (ďalej len „e-shop“), v ktorom ponúka svoj tovar na kúpu neobmedzenému počtu kupujúcich.

1.3 Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi bez výhrad súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky Predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi pozorne zoznámiť.

1.4 Predávajúcim je spoločnosť:

Revolo s.r.o.
Sídlo: Studenohorská 34, 841 03 Bratislava
IČO: 52 569 993
DIČ: 2121092809

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava, odd. : Sro, vl. č. : 140276/B-Zbl

1.5 Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.6 Spotrebiteľ

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.7 Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

1.8 Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a ďalej zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.

1.9 Podnikateľom sa rozumie:

(i) osoba zapísaná v obchodnom registri,

(ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

(iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

(iv) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.10 Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v aktuálnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

2. Bezpečnosť a ochrana informácií

2.1 Predávajúci prehlasuje, že všetky prijaté osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim a informáciách o tovare a službách Predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

2.2 Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

2.3 Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy a informáciách o tovare a službách Predávajúceho, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

3. Ceny

3.1 Kupujúci kupuje tovar v e-shope za tam uvedené ceny. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje kúpnu cenu tovaru podľa ponuky Predávajúceho v e-shope.

3.2 Kúpna cena tovaru uvedená v e-shope vrátane DPH je konečná.

3.3 Kúpna cena tovaru platí vždy taká, aká bola aktuálna v okamihu vytvorenia objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.

3.4 Popri kúpnej ceny nesie kupujúci prípadne ešte náklady na:

(i) dopravu tovaru, a to podľa jeho voľby pri objednaní tovaru a v cene, ktorá je uvádzaná v e-shope,

(ii) vykonanie platby kúpnej ceny, a to podľa ním vykonanej voľby spôsobu platenia kúpnej ceny, náklady na vykonanie platby kúpnej ceny závisí na poskytovateľovi týchto služieb kupujúcemu.

4. Platobné podmienky

4.1 Kupujúci je pri objednávke tovaru zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov platenia tovaru.

4.2 Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby platenia ceny tovaru:

(i) platba prevodom na účet potom, ako Predávajúci vystaví predfaktúru a pošle ju mailom na úhradu kupujúcemu

(ii) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

4.3 Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho.

5. Dodacie podmienky

5.1 Tovar bude Predávajúcim kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke tovaru.

Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

5.2 Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, s výnimkou prípadov, keď je objednávka vybavovaná viac dodávkami (potom sa jednotlivé dodávky nepovažujú za neúplné), alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať zápis o poškodení zásielky na e-mailovú adresu info@revolo.sk.

5.3 Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

5.4 Tovar bude dodaný v termíne závislom na kupujúcim zvolenom spôsobe dodania tovaru, ako bude vyplývať z objednávky kupujúceho a v príslušnom dodacom termíne uvedenom pri tovare v rámci e-shopu.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho.

6.2 Tovar je kupujúci – spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

6.3 Tovar je kupujúci – spotrebiteľ povinný vrátiť najneskôr do sedem (7) dní po odstúpení od kúpnej zmluvy Predávajúcemu.

6.4 Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od

(i) účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim,

(ii) oznámenia bankového účtu alebo adresy pre odoslanie poštovej poukážky a

(iii) vrátenia tovaru.

6.5 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

6.6 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť iba:

(i) z dôvodov uvedených v obchodnom zákonníku a iných právnych predpisoch,

(ii) z dôvodov špeciálnych akcií Predávajúceho na vrátenie tovaru bez ohľadu či je kupujúci spotrebiteľom nebo podnikateľom.

6.7 Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov).

6.8 Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že kupujúci v uvedenej lehote doručí Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu Revolo s.r.o.

Studenohorská 34, 841 03 Bratislava, alebo e-mailom na info@revolo.sk .

6.9 Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadnych nárokov.

7. Záručné a reklamačné podmienky

7.1 Predávajúci poskytuje kupujúcim záruky za predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.2 Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

7.3 Bližšie podmienky záruky a ich reklamácií sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

7.4 Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka a záručná doba pri kupujúcich – podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

8. Osobné údaje

8.1 S poskytnutými osobnými údajmi kupujúceho bude Predávajúci nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci zbiera osobné údaje kupujúcich za účelom plnenia zmluvy uzavretej s kupujúcim v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4, písm. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZoOOU“). Ďalej kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 ZoOOU za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho (vrátane marketingu). Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej ďalšej osobe, okrem sprostredkovateľa, ktorého Predávajúci ako prevádzkovateľ poverí spracovaním osobných údajov.

8.2 Osobné údaje nevyhnutné pre riadne doručenie tovaru, odovzdá Predávajúci zmluvnému dopravcovi (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa, telefón, e-mail) s čím kupujúci súhlasí. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu plnenia práv a povinností z uzavretej zmluvy.

8.3 Rovnako kupujúci súhlasí, aby mu Predávajúci zasielal marketingové materiálny na emailovú adresu v zmysle ustanovenia §65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, prípadne inak ho kontaktoval za účelom ponúknutia tovarov alebo služieb Predávajúceho. Kupujúci má právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či odvolať, a to na adrese info@revolo.sk

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto VOP sú platné od 11.09.2019.

9.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

9.3 Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými VOP.

9.4 Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto VOP pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom e-shopu a neakceptuje žiadane obecné obchodné podmienky kupujúcich.