REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok je spracovaný podľa Obchodného a občianskeho zákonníka v platnom a účinnom znení (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

1.2. Produktmi spoločnosti Revolo s.r.o. sa rozumejú výrobky spoločnosti Revolo s.r.o. uvedené na e-shope www.revolo.sk (ďalej len „produkty“), ktorý je k dispozícii na https://www.revolo.sk.

1.3. Predávajúcim (dodávateľom) sa rozumie spoločnosť Revolo s.r.o., so sídlom na adrese: Studenohorská 34, 841 03 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „predávajúci“).

1.4. Kupujúcim (objednávateľom, odberateľom) sa rozumie subjekt, ktorý odoberá produkty priamo od predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

1.5. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na produkty, u ktorých je v záručnej dobe uplatnená zodpovednosť zo záruky za akosť produktov. Týmto Reklamačným poriadkom sa riadi postup predávajúceho v prípade uplatnenia zodpovednosti zo záruky za akosť produktov.

1.6. Tento Reklamačný poriadok sa riadi Obchodným a občianskym zákonníkom v platnom a účinnom znení, a je neoddeliteľnou prílohou zmlúv, ktorých predmetom je predaj produktov predávajúcim kupujúcemu. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci akceptuje Reklamačný poriadok predávajúceho.

2. Záručná doba

2.1. Predávajúci zodpovedá za chyby produktov, ktoré sa na produktoch vyskytnú v priebehu záručnej doby, a to za podmienok uvedených v tomto Reklamačnom poriadku.

2.2. Štandardná záručná doba je 24 mesiacov, ktorá je na produkty značky Revolo Touch bezplatne navýšená na 36 mesiacov (ďalej len „záručná doba“).

2.3. Začiatok záručnej lehoty plynie odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na produktoch z predávajúceho na kupujúceho.

2.4. Kupujúcemu prináleží pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nároky z chýb podľa bodu 3.1 tohto Reklamačného poriadku.

3. Nároky z chýb

3.1. Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby vyskytnú na produktoch chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka, je kupujúci oprávnený uplatňovať tieto nároky z chýb produktov:

a) pri akýchkoľvek odstrániteľných chybách produktov prislúcha kupujúcemu výlučne nárok na odstránenie týchto chýb alebo nárok na primeranú zľavu z ceny, a to podľa voľby predávajúceho. V prípade preukázania sa, že chyby produktov sú síce odstrániteľné, avšak s odstránením chýb by boli spojené neprimerané náklady, prináleží kupujúcemu pri takýchto chybách nároky z chýb podľa bodu 3.1 písm. b) tohto Reklamačného poriadku. Posúdenie, či sa jedná v konkrétnom prípade o chyby odstrániteľné či neodstrániteľné, ako aj posúdenie o neprimeranosti nákladov spojených s odstránením chýb, prináleží výlučne predávajúcemu. O výsledku takéhoto posúdenia je predávajúci povinný kupujúceho písomne informovať; b) pri neodstrániteľných chybách produktov vzniká kupujúcemu výlučne právo na dodanie nových bezchybných produktov náhradou za produkty chybné alebo nárok na primeranú zľavu z ceny produktu alebo vystavenie dobropisu na chybný produkt, a to podľa voľby predávajúceho. Pre účely vystavenia dobropisu na chybný produkt je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu kópiu daňového dokladu, ktorým bol tento produkt fakturovaný. 3.2. Podmienkou vzniku nároku podľa bodu 3.1 tohto Reklamačného poriadku je skutočnosť, že kupujúci predávajúcemu oznámil chyby v súlade s týmto Reklamačným poriadkom, tj. riadne a včas. 3.3. Nároky kupujúceho z chýb produktov uvedených v ustanovení § 436 a § 437 Obchodného zákonníka v platnom znení sa pre zmluvný vzťah predávajúceho a kupujúceho neuplatnia.

4. Spôsob uplatnenia nárokov z chýb

4.1. Predávajúci poskytuje záruku za akosť len za podmienok stanovených v tomto Reklamačnom poriadku, ktoré musia byť splnené súčasne (v prípade nesplnenia ktorejkoľvek z nich záruka bez ďalšieho skončí):

a) kupujúci uplatní nároky z chýb riadne a včas v súlade s týmto Reklamačným poriadkom (hlavne bod 4.2 Reklamačného poriadku)
b) po celú dobu trvania záručnej doby do produktu nezasiahne (napr. formou úprav alebo opráv) žiadna osoba, ktorá k tomu nie je výslovne poverená predávajúcim
c) produkt bude kupujúcim užívaný len obvyklým spôsobom a v súlade s jeho účelovým určením
d) bude zaistená bežná údržba produktu.

V prípade pochybností je kupujúci povinný preukázať, že produkt užíval v súlade s podmienkami uvedenými v bode 4.1 písm. a)-d) Reklamačného poriadku.

4.2. Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka za akosť, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní odo dňa, keď kupujúci chybu zistil, doručiť predávajúcemu písomné oznámenie o výskyte chýb produktu obsahujúci hlavne podrobný popis chyby, príp. ako sa chyba prejavuje, popis zapojenia, v ktorom boli produkty použité, namerané hodnoty a uvedenie dátumu, kedy kupujúci chyby zistil (ďalej len „písomné oznámenie“). Nedodržanie tejto lehoty alebo náležitostí písomného oznámenia zo strany kupujúceho má následky podľa ustanovenia § 428 odst. 1 Obchodného zákonníka.

4.3. Písomné oznámenie kupujúci urobí na formulári predávajúceho (Reklamačný list) dostupného na konci tohto reklamačného poriadku. Kupujúci je povinný súčasne s písomným oznámením predložiť predávajúcemu kópiu faktúry, na ktorých základe boli produkty, na ktoré uplatňuje kupujúci nároky z chýb, kupujúcemu dodané. Bez riadneho vyplnenia písomného oznámenia (reklamačného listu) nebude reklamácia uznaná.

4.4. Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, je kupujúci povinný zdržať sa akéhokoľvek zásahu do produktu a umožniť predávajúcemu prehliadku produktu; za tým účelom je kupujúci povinný chybný produkt predložiť súčasne s písomným oznámením a kópiou faktúry predávajúcemu, prípadne osobám, prostredníctvom ktorých predávajúci plní svoje záväzky alebo umožniť predávajúcemu, prípadne osobám, prostredníctvom ktorých predávajúci plní svoje záväzky, neobmedzený prístup do miesta, v ktorom je chybný produkt umiestnený.

4.5. Keď nesplní kupujúci svoje povinnosti uvedené v bodoch 4.2 a 4.3 Reklamačného poriadku, predávajúci im uplatnený nárok z chýb neuzná.

4.6. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu pri odstraňovaní chýb všetku potrebnú súčinnosť.

5. Neoprávnená reklamácia

5.1. Záruka sa nevzťahuje na chyby produktov spôsobené dopravou, pokiaľ ju zaisťuje kupujúci, ďalej na chyby vzniknuté:

  • bežným opotrebovaním;
  • nesprávnym používaním či nesprávnym skladovaním produktu;
  • porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na produkte sú, poškodením či odstránením označenia obchodnej firmy predávajúceho z produktu;
  • neodborným zásahom, inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou; neodborným zásahom sa rozumie tiež akékoľvek popisovanie produktu nezmývateľnými písacími prostriedkami;
  • používanie, umiestňovanie, uskladňovanie produktov v nevhodných podmienkach pokiaľ ide o teplotu, vlhkosť, prašnosť;
  • nesprávnou údržbou alebo zanedbaním potrebnej údržby;
  • v dôsledku vyššej moci či nesprávnej alebo neodbornej manipulácie;
  • v dôsledku jednania (konania či zabudnutia) tretej osoby alebo kupujúceho;
  • v dôsledku užívania produktu iným než obvyklým spôsobom alebo v rozpore s jeho účelovým určením;
  • mechanickým alebo chemickým poškodením.

5.2. Všetky náklady vzniknuté predávajúcemu v dôsledku uplatnenia neoprávnenej reklamácie zo strany kupujúceho sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu v plnej výške nahradiť.

6. Lehoty pre vybavenie reklamácie

6.1. Reklamáciu produktu vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu riadneho uplatnenia chýb produktu kupujúcim, tj. uplatnenie chýb produktu v súlade s týmto Reklamačným poriadkom. Lehota pre vybavenie reklamácie sa počíta odo dňa prijatia reklamácie predávajúcim do dňa vybavenia reklamácie predávajúcim.

6.2. Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti chyby urobí odborný zodpovedný pracovník predávajúceho (servisný technik).

6.3. Miestom uplatnenia nároku z chýb kupujúcim je: Revolo s.r.o. – Reklamačné oddelenie, Strojnícka 9, 080 06 Prešov, e-mail: reklamacie@revolo.sk

6.4. Vrátený tovar musí byť poslaný formou doporučenia (potrebný podpis pri prevzatí). Nenesieme zodpovednosť za tovar, ktorý bol poslaný, avšak z dôvodu nedbanlivosti prepravnej spoločnosti nedoručený / stratený v preprave. Z toho dôvodu odporúčame vrátený tovar poistiť.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 03.04.2024

7.2. Zmeny Reklamačného poriadku vyhradené.

7.3. Neoddeliteľnú prílohu tohto Reklamačného poriadku je Reklamačný formulár, ktorý si môžete stiahnuť tu

7.4. Osobné údaje, ktoré poskytuje kupujúci pri uplatnení nároku na reklamáciu sa riadia na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy v rozsahu, ktorá je nevyhnutná na uplatnenie reklamácie.