Ochrana osobných údajov – Newsletter

Označením políčka „Súhlasím so zasielaním informácií o novinkách a prebiehajúcich akciách“

udeľujem súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním  môjho osobného údaju, emailu, za účelom informovania o novinkách a prebiehajúcich predajných akciách v spoločnosti Revolo s.r.o. Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.

Informácie podľa § 19 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

 1. Identifikačné údaje

Prevádzkovateľom osobných údajov je :

Obchodné meno Revolo s.r.o.
Sídlo Studenohorská 34, 841 03 Bratislava
IČO 52 569 993
Spoločnosť zapísaná OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 140276/B

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 1. Zoznam osobných údajov ,účel spracúvania osobných údajov a kategória osobných údajov

a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:

Názov osobného údaju E-mail
Kategória osobných údajov Bežný osobný údaj

b) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v obsahu a forme v akej budú osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na internetovej stránke https://revolo.sk

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov je Váš súhlas so spracovaním osobných

Údajov, ktorý vyjadrite označením  políčko „Súhlasím so zasielaním informácií o novinkách a prebiehajúcich akciách“ .

 1. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

a) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na poslanie informácií o predajných akciách.

b) Fyzická osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.

 1. Doba uchovávania osobných údajov
 • Osobné údaje sa uchovávajú na dobu neurčitú.
 1. Poučenie o právach dotknutej osoby
 • Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:
  • Vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
  • Požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  • Požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  • Požadovať výmaz svojich osobných údajov
  • Žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov
  • Namietať spracúvanie osobných údajov
  • Požiadať o prenos osobných údajov
  • Možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 1. Mlčanlivosť
 • Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 1. Zverejnenie osobných údajov
 • Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.

      9 .  Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

 • Za nepravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla.

V prípade ak nesúhlasíte so spracovávaním svojich osobných údajov vyjadrite svoj nesúhlas neznačením políčka „Súhlasím so zasielaním informácií o novinkách a prebiehajúcich akciách“ 

Ak nebudete súhlasiť so spracovaním osobných údajov, nebudete možné Vám posielať informácie o predajných akciách.